Omsorg om ogärningsman

Rehabilitering betyder att reparera funktioner vilka försvunnit eller nedsatts. Detta kan göras via medicinering, pedagogik, psykologi eller mellanmänskliga ingripanden. Rehabilitering kan göras både för förövare och brottsoffer. Följande avsnitt gäller dock endast förövare (s. 43).

Prevention är ett centralt syfte med rehabilitering. När en påföljd för en olaglig gärning meddelas kan gärningsmannen erhålla vård eller annan typ av bistånd som verkar för att vederbörande inte begår nya kriminella gärningar. Därmed kan vård medverka till att sänka fallenheten att begå brott personen eller antalet brott i den mellanmänskliga gemenskapen. Rehabilitering kan därtill vara ett självändamål. Individen vilken räddas från de besvär vilka på det ena eller andra sättet anknyter till kriminaliteten, exempelvis alkohol- eller narkotikamissbruk, erhåller antagligen en förnämligare levnad. Detta oavsett om vederbörande fortsätter att begå kriminella gärningar eller ej (s. 43).

Källa: Sarnecki, J. (2015). Introduktion till kriminologi 2 Straff och prevention. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *