Kategoriarkiv: Karriär

Inga bevis för att individuell lön lönar sig

Systemet med individuell lönesättning var från början arbetsgivarnas modell. Nu har det starkt stöd inom fackföreningsrörelsen. Några fördelar för arbetstagaren kan dock inte bevisas.

Individuell lönesättning blir allt vanligare på svensk arbetsmarknad, skrev ETC:s ledarskribent Jenny Bengtsson i förra veckan.

Nu är det 2017 och ytterligare en avtalsrörelse är igång. Löneskillnaderna har inte minskat, men den här avtalsrörelsen låter inte annorlunda än någon annan. Samma, och nya, fantasifulla varianter av individbaserad lönefördelning förs fram över förhandlingsborden. Anställda sporras av individuell lönesättning och genom detta ökar produktiviteten, och i slutändan vinsterna, vilket ännu längre bort då alltså också höjer den generella lönenivån, är ett av argumenten, också från de fackföreningar som ställt sig på samma sida som näringslivet i frågan.

Jenny Bengtsson tipsar om att forskaren John Lapidus, i en avhandling som publicerades 2015, har visat att det faktiskt inte finns något riktigt stöd för att att individuell lönesättning skulle leda till högre produktivitet.

Samma år som avhandlingen publicerades debatterade John Lapidus, i Svenska Dagbladet, frågan om varför fackförbundet Kommunal förespråkar individuell lönesättning:

Låt oss ändå anta att individuella löner ökar produktiviteten. Leder det till höjda löner för Kommunals medlemmar? Svaret är att det inte är ökad produktivitet som i första hand höjer lönerna för Kommunals medlemmar, då eventuella produktivitetsökningar är små jämfört med andra branscher. Det beror på att merparten av Kommunals medlemmar arbetar i en tjänstesektor som helt naturligt har lägre grad av produktivitetsökning än varusektorn, allt i enlighet med ”Baumols sjuka” där det klassiska exemplet är jämförelsen mellan Mozartstycken vid olika historiska tidpunkter.

En stråkorkester kräver än i dag lika många musiker – och inte spelar den fortare heller. Samma sak kan sägas om en busschaufför: Ska hen öka sin produktivitet genom att köra fortare eller strunta i rött ljus?

Jobbigt

Rödskimrande. Foto: Erik Hjärtberg
Rödskimrande. Foto: Erik Hjärtberg

När efterfrågan sjunker och fabriker läggs ned lider människor brist på pengar och kan inte köpa det de behöver i sitt vardagliga liv. Detta är en ond cirkel som ekonomerna känner väl till, men som de är helt oförmögna att bryta eftersom det är den dubbelbindning som ekonomin är dömd att upprätthålla. Överproduktionens dubbelbindning kan inte lösas med ekonomiska medel, utan endast genom ett antropologiskt skifte, genom att man överger det ekonomiska system som bygger på att pengar byts mot arbete. Vi har ett överflöd av värde och samtidigt en sjunkande efterfrågan. Det är oerhört viktigt att välståndet omfördelas. Tanken om att en inkomst ska vara en belöning för en prestation är en dogm som vi till varje pris måste göra oss av med. Varje person har rätt att få den mängd pengar som man behöver för att överleva. Och arbete har inget med detta att göra.
Löner är inte något naturgivet, utan har uppstått genom en viss kulturell utformning av den sociala sfären: Det var nödvändigt för den kapitalistiska tillväxten att överlevnad och underkastelse kopplades till exploateringsprocessen. Nu måste vi låta människor frigöra sin kunskap, sin intelligens, sina affekter. Detta är dagens välstånd, inte tvångsmässigt värdelöst arbete. Normen för de sociala relationerna kommer att vara misär och krig så länge majoriteten av mänskligheten inte har frigjort sig från kopplingen mellan inkomst och arbete.

Franco ”Bifo” Berardi (2012:279–280), Den arbetande själen. ISBN: 9789186273354

LO i Jönköping protesterar mot Ryanair

LO i Jönköping vill att Jönköpings kommun agerar mot Ryanair. Den fackliga organisationen vill att kommunen inför ”social hänsyn” vid upphandling. Sådana styrdokument finns redan i åtminstone två kommuner som samarbetar med Ryanair.

LO-distriktet i Jönköping protesterar mot att den kommunägda flygplatsen i Jönköping samarbetar med Ryanair.
– Att Jönköpings kommun tecknar avtal med bolag som verkar i strid med FNs deklaration om mänskliga rättigheter är häpnadsväckande och oetiskt. Att det inte tas större hänsyn till sociala faktorer vid upphandling av tjänster och det saknas riktlinjer kring hur mänskliga rättigheter i arbetslivet tillgodoses är ett tecken på att Jönköpings kommun inte har gjort sin läxa, skriver Thomas Olsson, ordförande för LO-distriktet i Jönköping, i ett pressmeddelande.
LO-distriktet i Jönköpings län vill nu se att Jönköpings kommun inför ”social hänsyn” vid upphandling och inför ett program för hur de mänskliga rättigheterna i arbetslivet tillgodoses.

Styrdokument av den typen finns redan i två socialdemokratiskt styrda kommuner, Kalmar och Västerås. Följande formulering är hämtad ur Västerås kommuns inköps- och upphandlingspolicy.

Staden ska öka kraven på social hänsyn och etiska krav i upphandling, vilket innebär krav som möjliggör fortsatt arbete för ett socialt långsiktigt hållbart samhälle. Hänsyn ska tas till ILO:s kärnkonventioner som behandlar föreningsfrihet, organisationsrätt och erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar, avskaffande av alla former av tvångsarbete, avskaffande av barnarbete samt avskaffande av diskriminering i arbetslivet.

Sociala hänsyn i upphandlingar kan exempelvis vara anställningsvillkor, antidiskrimineringsklausuler, jämställdhet, krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning samt även viss standard på arbetsmiljön.

Vid tjänste- och entreprenadupphandlingar ska Västerås stad ställa sådana krav att entreprenören vid varje tidpunkt bedriver sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag eller anställningsvillkor och övriga förutsättningar som gäller inom respektive bransch.

Detta hindrar inte Västerås och Kalmars kommuner från att låta Ryanair trafikera de kommunägda flygplatserna. När det gäller Kalmar har tidningen Barometern uppmärksammat frågan.
– Utifrån kommunens perspektiv tycker jag att det är graverande att vi stödjer den här typen av verksamhet. Det tycker jag är oerhört dåligt när vi har satt upp kriterier för vilka vi ska handla med, det är väldig dubbelmoral, säger Jonas Löhnn (MP) till Barometern.

Ryanair ogillar sociala medier

Ryanair försöker tysta facket även på nätet. Nyligen blev Ryanair Pilot Group utslängda både från Facebook och Twitter. ”Att försöka hindra sociala medier är inte acceptabelt i 2000-talets Europa”, skriver Evert van Zwol, Ryanair Pilot Group.

Ryanair Pilot Group är ett försök att få i gång facklig organisering hos Ryanairs piloter. Gruppen påstår sig representera mer än hälften av piloterna i företaget. Enligt tidningen Independent har Ryanair nyligen fått pilotgruppen utslängda från både Facebook och Twitter. Argumentet har varit att Ryanair Pilot Group anses kränka Ryanairs intellektuella egendom.

Ryanair Pilot Group har därefter startat en ny Facebooksida och fått tillbaka sitt Twitterkonto. Där står det numera angivet att Ryanair Pilot Group inte är en del av företaget Ryanair. Ryanair vill inte kommentera pilotgruppens verksamhet.
– Det är en pr-front för pilotfacken hos konkurrerande flygbolag, säger en talesman för Ryanair till tidningen Independent.

Ryanair Pilot Group ser i stället det inträffade som ett försök från arbetsgivarsidan att tysta piloterna.
– Föreningsfrihet och yttrandefrihet är grundläggande mänskliga rättigheter, skriver Evert van Zwol, ordförande för Ryanair Pilot Groups interimstyrelse, i ett pressmeddelande.

Socialdemokraterna är splittrade om Ryanair

Ryanair får skarp kritik för sina arbetsförhållanden. Fackliga organisationer protesterar därför mot lågprisflygbolaget. Hur Socialdemokraterna agerar mot Ryanair varierar däremot i Sverige.

Per Svensson ställer i Sydsvenskan frågan om varför inte vänstern agerar mot Ryanair. Han undrar varför den samtida svenska vänstern är så ointresserad av ekonomi och handfasta maktförhållanden. ”Varför är den svenska samtida vänstern i gengäld så överdrivet intresserad av symbolhandlingar, identitetsfrågor och moraliserande teckentydning?”, skriver han.

Petter Larsson svarar i Aftonbladet att arbetarrörelsen sedan åtminstone tio år tillbaka har försökt få bukt med Ryanair. Delar av fackföreningsrörelsen, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har på olika sätt agerat. ”I Växjö vill Socialdemokraterna använda ägardirektiven till flygplatsen för att sätta press på bolaget”, skriver han.

På andra platser i landet har Socialdemokraterna emellertid en annan syn. I det socialdemokratiskt styrda Kalmar beklagar kommunstyrelsens ord­förande Johan Persson att Ryanair inte har kollektivavtal. Några planer på att med politiska medel påverka vilka företag som den kommunägda flygplatsen gynnar finns däremot inte. Det blir i stället en fråga för den enskilda konsumenten.
– Jag är ganska övertygad om att alla konsumenter som tar del av det här och följer diskussionerna kring Ryanair har den största makten att påverka, säger Johan Persson till Barometern.

En liknande syn har Socialdemokraterna i Västerås. Lokala partiföreträdare beklagar Ryanairs agerande. Partiet har däremot inte använt politiken för att sätta press på lågprisflygbolaget som trafikerar den kommunägda flygplatsen.
– Utan Ryanair har vi ingen flygplats, sa Lena Söderberg (S) till VLT tidigare i år.

Tillägg den 28/8. Jonas Cronert (S), politisk sekreterare i Västerås, menar att det inom det lokala partiet finns en vilja att agera i frågan.
– Vi borde använda politiken till att ställa krav anser bland annat jag. Jag är sosse. I Västerås. Vi är rätt många, skriver han på Twitter.

Regeringen skapar arbete

Om en månad genomförs stora förändringar i a-kassan, meddelar Sveriges Radio. Arbetslösa måste då lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen varje månad, och redogöra för hur de försökt få jobb. Den som inte gör det riskerar att förlora sin a-kassa under kortare eller längre tid.

De nya reglerna beräknas öka antalet ärenden hos a-kassorna med uppemot 160 000 stycken om året. Det har gjort att a-kassorna fått anställa mycket ny personal.
– Min bedömning är att a-kassorna anställt åtminstone 150 nya handläggare, säger Katarina Mattsson, försäkringschef på A-kassornas samorganisation, till Sveriges Radio.

Stimulanspolitik

Men det är ett faktum att allt färre arbetstimmar behövs för att producera samma välstånd. Vilket i princip vore gott och väl, om inte automatiseringens ekonomiska vinster samtidigt koncentrerades hos allt färre personer, som samlar mer kapital på hög än de någonsin kan spendera på hamburgare eller renoveringar. Under det att deras uppsagda personal sysselsätts med att söka jobbkurser inom den statliga moralkakeproduktionen, i stället för att kunna använda den insparade tiden till exempelvis romanläsning eller erotik. Och är det en slump att det i dagarna meddelats att svenska folket har mindre sex än någonsin?

Malte Persson (2013), Sextorka med arbetslinje. Fokus den 31 maj.